لیست قیمت به روز شده محصلات فروشگاه اینترنتی ساختمان کالا رو در این قسمت مشاهده میکنید برای خرید میتوانید به فروشگاه ما مراجعه کنید و محصول خود را سفارش دهید.کنکاش داده

لیست قیمت سیمان


(قیمت (تومان

نوع بسته بندیواحدنام
۵۷۵۰برزنتی۵۰KGسیمان آبیک تیپ ۲
۵۶۰۰برزنتی۵۰KGسیمان آبیک تیپ ۱
۵۶۵۰برزنتی۵۰KGسیمان آبیک پوزولانی
۵۴۰۰برزنتی۵۰KGسیمان آبیک مرکب
۵۲۰۰پاکتی۵۰KGسیمان سیاه خزر
۵۲۰۰برزنتی۵۰KGسیمان سیاه سبزوار
۵۲۰۰برزنتی۵۰KGسیمان سیاه قم
۴۸۰۰برزنتی۵۰KGسیمان سیاه کردستان
۵۰۰۰برزنتی۵۰KGسیمان سیاه نایین
۹۳۰۰۰بونکرفلهسیمان فله تیپ ۱
۹۷۰۰۰بونکرفلهسیمان فله تیپ ۲
۱۰۰۰۰۰بونکرفلهسیمان فله نیزار قم تیپ ۱
۱۰۰۰۰۰بونکرفلهسیمان نیزار تیپ ۲ فله
۱۱۲۰۰برزنتی۵۰KGسیمان سفید ساوه

لیست قیمت گچ ها


(قیمت (تومان

دسته بندیواحدنام

۱۸۵۰

گچ و خاک۴۰KGگچ خاکی رحیمی مشهد

۱۸۰۰

گچ و خاک۴۰ KGگچ خوشکار رحیمی مشهد

۲۲۰۰

گچ و خاک۳۰KGگچ سفیر سردشت
۱۵۵۰گچ و خاک۳۰KG

گچ جمال

۱۹۰۰صادراتی۳۳KG

صالح گچ سمنان

۲۲۲۰صادراتی۴۰KG

صالح گچ سمنان

تماس بگیرید

صادراتی۳۰KGگچ الاهلی

۷۴۰۰۰

صادراتی۳۰KGگچ کاسپین

۱۸۵۰

صادراتی۳۰KGگچ سهند

۸۴۰۰۰

صادراتی۳۰KGگچ صادراتی سوپر میکرونیزه سهند
۲۳۵۰صادراتی۳۰KG

گچ میکرونیزه صالح

۱۷۰۰گچ سمنان۴۰KG

گچ شمس سمنان

۱۹۰۰گچ سمنان۳۰KG

گچ توچال

۲۰۰۰گچ سمنان۴۰KG

گچ حریر سمنان

۱۷۰۰

گچ سمنان۳۳KGگچ حریر سمنان

۱۹۰۰

گچ سمنان۴۰KGگچ تابان

۱۹۵۰

گچ سمنان۳۰KGگچ تندیس

تماس بگیرید

گچ سمنان۴۰KG

گچ ثمین

۲۶۰۰گچ سمنان۴۰KG

گچ جم

۲۴۵۰گچ های سفید کاری۴۰KG

سوپر گچ متین

۲۱۰۰گچ های سفید کاری۳۳KG

سوپر گچ متین

۲۲۰۰

گچ های سفید کاری۳۰KGسنگر گچ ساوه

۲۱۰۰

گچ های سفید کاری۳۳KGگچ آهوان

۲۳۰۰

گچ های سفید کاری۴۰KGگچ آیینه
۲۴۵۰گچ های سفید کاری۴۰KG

گچ بلور ساوه

۱۹۵۰گچ های سفید کاری۳۳KG

گچ بلور ساوه

۲۸۰۰گچ های سفید کاری۴۰KG

گچ پدیده طلایی

۳۳۰۰

گچ های سفید کاری۳۳KGگچ جبل تهران

۲۳۰۰

گچ های سفید کاری۴۰KGگچ خورشید

۲۷۰۰

گچ های سفید کاری۴۰KGگچ ساران کناف

۱۸۰۰

گچ های سفید کاری۲۵KGسپید گچ ساوه
۲۰۰۰گچ های سفید کاری۳۳KG

سپید گچ ساوه

۱۹۵۰گچ های سفید کاری۳۰KG

گچ سریر

۲۳۰۰گچ های سفید کاری۴۰KG

گچ سریر

۲۷۵۰گچ های سفید کاری۵۰KG

گچ سمنان مازندران

۱۸۵۰

گچ های سفید کاری۳۳KGگچ سوپر جبال

۲۹۰۰

گچ های سفید کاری۴۰KGگچ سوپر جم

۲۱۰۰

گچ های سفید کاری۳۳KGسوپر گچ نفیس
۱۶۵۰گچ های سفید کاری۳۳KG

گچ سینا

۲۰۰۰گچ های سفید کاری۳۳KG

گچ طلایی مازندران

۲۳۰۰گچ های سفید کاری۴۰KG

گچ کومش

۲۰۰۰

گچ های سفید کاری۳۳KGگچ کومش

۲۰۰۰

گچ های سفید کاری۳۳KGگچ متین بارز

۲۵۰۰

گچ های سفید کاری۳۰KGگچ میکرونیزه کیمیا

۱۷۰۰

گچ های سفید کاری۴۰KGگچ کوه سفید سمنان

۱۸۳۰

گچ های سفید کاری۳۰KGگچ پایا
۲۳۰۰گچ های سفید کاری۴۰KG

گچ پایا

۲۱۰۰گچ های سفید کاری۳۰KG

گچ دوساب

۲۰۰۰گچ های سفید کاری۳۳KG

گچ سوپر طلایی

۲۳۰۰گچ های سفید کاری۴۰KG

گچ طلایی مازندران

۱۴۰۰

گچ های سفید کاری۳۳KGگچ کوه سفید سمنان

۲۳۵۰

گچ های سفید کاری۳۰KGگچ میکرونیزه صالح

۲۰۰۰

گچ پرداخت۳۰KGگچ ارزنده
۳۰۰۰گچ پرداخت۳۰KG

گچ میکرونیزه برنا

۲۳۵۰گچ پرداخت۳۰KG

گچ درسا ممتاز

۲۳۵۰گچ پرداخت۳۰KG

گچ دوسا

۵۴۰۰

دیوار و پانل گچی

دیوار گچی و پانل گچی دستی

۶۰۰۰دیوار و پانل گچی

دیوار و پانل گچی ماشینی

لیست قیمت پودرسنگ


(قیمت (تومان

واحدنام
۱۱۵۰کیسه

پودر سنگ قم

۹۰۰کیسه

پودر سنگ همدان

لیست قیمت ایزوگام (متری)


قیمت (تومان)

نام

۷۸۰۰

ایزوگام الوند آسیا

۸۵۰۰

ایزوگام بام گستر دلیجان

۶۵۰۰

ایزوگام جهان بام شرق

۵۴۰۰

ایزوگام سپهر گستر

لیست قیمت آجرنما


قیمت

نوعنام

۳۰۰

قرمزآجرنمای ۲۴*۸

۱۵۰

قرمزآجرنمای ۲٫*۵٫۵
۴۲۰قرمز

آجرنمای ۲۳*۷

۱۸۰قرمز

آجرنمیا نسوز ال نیمه

۲۵۰انگلیسی

آجرنمای ۲۰*۵٫۵

۴۲۵

انگلیسیآجرنمای ۲۴*۸

۶۳۵

نسوزآجرنمای ۲۴*۸

۶۳۵

نسوزآجرنمای ۴۰*۸
۱۳۳۰نسوز

آجرنمای مشکی۲۶*۵٫۵

۳۲۵نسوز

آجرنمای ۲۰*۵٫۵

۴۰۰سنتی

آجرنمای۲۰٫*۵٫۵

تماس بگیرید

سنتیآجرنمای ۱۰*۱۰
۶۶۰سنتی

آجرنمای ۲۴*۸

 قوانین و مقررات سایت ساختمان کالا

برند سایت برند سایت برند سایت برند سایت برند سایت